2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635210059-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐฏิญา โคหาจักร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTIYA KHOHACHAK
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 156/2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 156/2021 on December 29, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การจัดการซัพพลายเชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าไหม กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR ADDING VALUE OF COMMUNITY PRODUCTS OF THAI SILK : A CASE STUDY OF MUANG DISTRICT, MAHASARAKHAM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ธันวาคม 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 348/2564 ลว. 21 ธ.ค. 64
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน (Pass)
D อนุมัติเค้าโครง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ GS form
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2565 ประกาศกำหนดวันสอบ 57/2564 ลว 18 มิ.ย.64
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มีนาคม 2565 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะที่ 29/2565 ลว 25 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ คำสั่งคณะฯ ที่ 18/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-