2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9048   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Aree Naipinit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Industrial Marketing     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210070-2  น.ส. ณัฐรดา พ่อค้า  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 317/2563 ลว. 15 ธันวาคม 2563  
627210008-0  น.ส. ณัฐณิชา กุลศรี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 215/2563 ลว. 2 กันยายน 2563  
635210023-1  น.ส. นุชนภางค์ เขียวเซ็น  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการโลจิสติกส์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 305/2563  
635210056-6  น.ส. จริยา ชัยดำ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 237/63 ลว. 17 ธันวาคม 2564  
637210016-2  นาย พุฑฐฒิชัย อมรวัฒาเจริญชัย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 57/2564 ลว. 10 มีนาคม 2564  
637210001-5  น.ส. จิตติพร จิตต์ภักดิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 44/2564 ลว. 23 ก.พ. 2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210071-0  น.ส. สิริรัตน์ ทองดี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการโลจิสติกส์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 174/2564 ลว.6 กรกฎาคม 2564  
635210073-6  น.ส. นุชนภางค์ เขียวเซ็น  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการโลจิสติกส์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 305/2563  
625740058-8  น.ส. ชนิษฎา วิเศษแก้ว  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 22/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740118-6  น.ส. รชารินทร์ อาลัยลักษ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 22/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
635210059-0  น.ส. ณัฐฏิญา โคหาจักร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 18/2564  
625740032-6  นาย พิจักษณ์ พลธานี  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 53/2564 ลว. 20 พฤษภาคม 2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   12   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การกำหนดแนวทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมม์ประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN ISSN 1906-7267  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 25  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Corporate Sustainability Performance of Social Enterprise Entrepreneurs: A Conceptual Framework  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม Advances in Social Science, Management and Human Behaviour - SMHB 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กันยายน 2562 ถึง 15 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), USA 
สถานที่จัดประชุม Hotel Lebua at State Tower  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 35-41  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), USA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาหารจานด่วนประเภทไก่ทอดเคลือบซอสเกาหลีของร้าน V CHICKEN ในตลาดต้นตาล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ ทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 63-68  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper