2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9048   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Aree Naipinit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Industrial Marketing     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667210001-8  น.ส. นุชนภางค์ เขียวเซ็น  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 101/2567 ลว 27 พฤษภาคม 2567  
667210003-4  นาย ณพล ธนาวัชรากุล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 98/2567 ลว 24 พฤษภาคม 2567  
665210042-0  นาย นภัส เฮ้ามาชัย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 21/2567 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2567  
657210012-2  น.ส. อรจิตรา มีจันที  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 138/2566 ลว.1 มิถุนายน 2566  
657210005-9  น.ส. ปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 139/2566 ลว.1 มิถุนายน 2566  
647210022-8  นาย กอบกฤต สุขสถิตย์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 301/2566 ลว 13 พฤศจิกายน 2566  
637210001-5  น.ส. จิตติพร จิตต์ภักดิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 44/2564 ลว. 23 ก.พ. 2564  
637210008-1  น.ส. จิรพร จันลา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งเปลี่ยนแปลงที่ 355/2564 ลว. 27 ธ.ค. 64  
627210008-0  น.ส. ณัฐณิชา กุลศรี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 215/2563 ลว. 2 กันยายน 2563  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665210062-4  น.ส. สุวนันท์ ฐานเจริญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 303/2566 ลว 15 พฤศจิกายน 2566  
655210060-7  นาย เป็นหนึ่ง ทัดมาลา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 164/2566 ลว 15 มิถุนายน 2566  
645210048-6  นาย เฉลิมชาติ บุญยะรักษ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 176/2565 ลว. 14 มิ.ย. 65  
665210019-5  นาย พิพัฒน์พงศ์ ทองมูล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 131/2567 ลว 10 มิถุนายน 2567  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การกำหนดแนวทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมม์ประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN ISSN 1906-7267  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยสมรรถนะของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 25  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โมเดลเชิงสาเหตุของกิจกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความอยู่ดีกินดีและความสัมพันธ์กับชุมชนในประเทศไทย A Causal Model of the Impact of Corporate Sustainable Activities on Community Satisfaction, Community Well-being, and Community Relationships in Thailand  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ISBN/ISSN ISSN 2730-1486  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กรกฎาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับปรุงกระบวนการผลิตป้ายจราจร ของโรงงานผลิตป้ายจราจร บริษัท ABC จำกัด 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2565 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาหารจานด่วนประเภทไก่ทอดเคลือบซอสเกาหลีของร้าน V CHICKEN ในตลาดต้นตาล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ ทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2563 The 7th National Conference on Business Management and Innovation 2020 (NCBMI 2020) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2563 ถึง 3 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 63-68  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Corporate Sustainability Performance of Social Enterprise Entrepreneurs: A Conceptual Framework  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม Advances in Social Science, Management and Human Behaviour - SMHB 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กันยายน 2562 ถึง 15 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), USA 
สถานที่จัดประชุม Hotel Lebua at State Tower  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 35-41  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), USA 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper