2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635210071-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สิริรัตน์ ทองดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIRATT THONGDEE
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันของผู้ประกอบการแปรรูปอาหารจากเนื้อสุกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) The Development of Competitive Advantages of Processed Pork Producers in Khonkaen 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 328/2564 ลว.30 พ.ย. 64
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 มกราคม 2565 ผ่านระบบ GS form
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มีนาคม 2565 ประกาศกำหนดวันสอบที่ 57/2564 ลว 18 มิ.ย.64
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มีนาคม 2565 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะที่ 29/2565 ลว 25 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อารีย์ นัยพินิจ คำสั่งคณะที่ 174/2564 ลว.6 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-