2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635210075-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อาทิตยา ปิติรัตนมงคล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARTITAYA PITIRATTANAMONGKOL
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 127/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 127/2021 on September 30, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริการของโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF THE STANDARDS FOR ALTERNATIVE STATE QUARANTINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2564 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 337/2564 ลว. 26 พ.ย.64
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ GS form
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. วิตติกา ทางชั้น คำสั่งคณะที่ 302/2563 ลว 8 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การเตรียมความพร้อมของธุรกิจโรงแรมสู่การเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 เมษายน 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 The 14 th Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 เมษายน 2565 ถึง 2 เมษายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue 14 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 281-292  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract