2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635220009-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกียรติศักดิ์ โพศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KIADTISAK PHOSIRI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาชุดการสอนปี่ใน ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางสำนักครูเทียบ คงลายทอง สำหรับนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of a Phi Nai Instructional Package According master Thiap Khonglaithong for Students of Nakorn Ratchasima College Of Dramatic Arts 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯที่ 259/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะฯที่ 259/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564