2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635220009-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกียรติศักดิ์ โพศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KIADTISAK PHOSIRI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 176/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 176/2023 on October 31, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาชุดการสอนปี่ใน ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางสำนักครูเทียบ คงลายทอง สำหรับนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of a Phi Nai Instructional Package According master Thiap Khonglaithong for Students of Nakorn Ratchasima College Of Dramatic Arts 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤษภาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 22 พฤศจิกายน 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯที่ 259/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จตุพร สีม่วง คำสั่งคณะฯที่ 259/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาชุดการสอนปี่ในขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางสำนักครูเทียบ คงลายทอง สำหรับนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ชื่อวารสาร พันศิลป์วิชาการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 ธันวาคม 2566 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ