2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635220015-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) สิบเอกหญิง เมริสา ศาลางาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) MERISA SALANGAM
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อวิชาดนตรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF THE CAUSAL FACTORS AFFECTING HIGH SCHOOL STUDENT’S ATTITUDE TOWARDS MUSIC SUBJECTS IN NORTHEAST THAILAND. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 4 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 178/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส คำสั่งคณะฯ ที่ 178/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564