2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635220016-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนวัฒน์ วุฒิสาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAWAT WUTHISARN
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   ลาพักการเรียน     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กระบวนการถ่ายทอดทักษะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วง กรณีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ บุญอนนท์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The So Duang performance practice and skill teaching tactics case study rearch assistnat proressor Dr.Amnat Boonanon 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ธรณัส หินอ่อน คำสั่งคณะฯ ที่ 173/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯ ที่ 173/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564