2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635420002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เกณิกา โสดาศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KENIKA SODASRI
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 77/2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 77/2022 on June 9, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การเยียวยาจากรัฐของผู้ต้องหาที่ถูกทำร้ายร่างกายในชั้นสอบสวน 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) Reparations for abused suspects at the interrogation stage 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 30/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2565 คำสั้งคณะสหวิทยาการ ที่ 103/2565 ลว. 24 พ.ค. 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มิถุนายน 2565 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 กรกฎาคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 160/2565 ลว. 19 ก.ค. 2565
F แจ้งผลสอบ 2 สิงหาคม 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 193/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-