2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635450006-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฐิติพงษ์ ฌานอภิรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THITIPONG CHANAPIRAK
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางราง:ศึกษากรณีของตกค้าง 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) International Rail Freight Forwarding: A Case Study of Residual Cargo 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 29/2565 ลว. 3 ก.พ. 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2565
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ตุลาคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 206/2565 ลว. 29 ก.ย. 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 194/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-