2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637040008-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PATTASAD SEANGWONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องกลแม่เหล็กถาวรด้วยวิธีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมร่วมกับการ วิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบครอบคลุม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) PERFORMANCE IMPROVEMENT OF THE PERMANENT MAGNET MACHINE USING STRUCTURAL OPTIMIZATION DESIGN BASED ON COMPREHENSIVE SENSITIVITY ANALYSIS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะที่ 340/2564 ลว.24 พฤษภาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะที่ 341/2564 ลว.24 พฤษภาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะฯที่ 617/2563 ลว. 9 กันยายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะฯที่ 617/2563 ลว. 9 กันยายน 2563