2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637040008-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PATTASAD SEANGWONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 37/2022 on March 31, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องกลแม่เหล็กถาวรด้วยวิธีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมร่วมกับการ วิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบครอบคลุม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) PERFORMANCE IMPROVEMENT OF THE PERMANENT MAGNET MACHINE USING STRUCTURAL OPTIMIZATION DESIGN BASED ON COMPREHENSIVE SENSITIVITY ANALYSIS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะที่ 340/2564 ลว.24 พฤษภาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะที่ 341/2564 ลว.24 พฤษภาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 28 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะฯที่ 617/2563 ลว. 9 กันยายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะฯที่ 617/2563 ลว. 9 กันยายน 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Design of Doubly Salient Permanent Magnet Generator for Output Power Enhancement using Structural Modification 
ชื่อวารสาร Journal of Applied and Computational Mechanics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Shahid Chamran University of Ahvaz 
ISBN/ISSN 23834536  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 September 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 7(4) 
เดือน 10  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 2171-2178  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ