2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637040021-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรศิริ คำหล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNSIRI KHUMLA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 40/2022 on April 8, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การออกแบบแบบหล่อทรายในการหล่อวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นอะลูมิเนียมผสมเสริมแรงด้วยอนุภาค 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DESIGN OF SAND MOLD IN CASTING OF THE ALLUMINIUM ALLOY COMPOSITE REINFORCED WITH PARTICLE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 เมษายน 2565 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 114/2565 ลว.23 มีนาคม 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 618/2565 ลว.27 ตุลาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คำสั่งคณะที่ 498/2563 ลว.29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-