2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 637040033-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไพบูลย์ บุบผา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHAIBOON BOUPHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กองแผนงาน  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ คำสั่งคณะฯที่ 93/2564 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-