2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050005-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุพรรณิการ์ ชนะนิล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUPANNIKA CHANANIL
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL USING DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM TO ENHANCE MATHEMATICAL RESILIENCE FOR PRE-SERVICE TEACHERS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 032/2565 ลว. 13 มกราคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน "S" ภาคปลาย 2564 (ครั้งที่ 1 ) ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.805/2566 ลว. 27 ก.ย. 2566
D อนุมัติเค้าโครง 11 ตุลาคม 2566 ต้น/2566 Turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร