2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050007-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปรีดา นิตยารส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PREEDA NITTAYAROS
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 101/2021 on July 30, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบประเมินทักษะชีวิตและอาชีพแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF THE ONLINE ASSESSMENT SYSTEM OF LIFE AND CAREER SKILLS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 ปกติ 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2564 ผ่าน / ภาคต้น 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.506/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 15 สิงหาคม 2565 ต้น/2565 Turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 เมษายน 2567 คำสั่ง ศศ.บศ. 126/2567 ลว.13 มีนาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 4 เมษายน 2567 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Development Of Measurement Model Of Life And Career Skills For High School Students In Thailand 
ชื่อวารสาร Migration Letters 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Transnational Press London Ltd. 
ISBN/ISSN 1741-8992  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 January 2024 
ปีที่ Vol. 21   ฉบับที่ No. S3 
เดือน January  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า 1169-1180  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ