2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 22660   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jatuphum Ketchatturat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655050008-9  นาง จันทิมา สาลาด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
655050007-1  น.ส. กัญญาณัฐ บรรจง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
647050029-4  นาย สัจจา ประเสริฐกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
647050027-8  นาง ณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
637050018-8  นาง กิติมา สมวงษา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
637050007-3  นาย ปรีดา นิตยารส  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี  
637050006-5  นาย กรเก่ง กลิ่นไธสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647050038-3  นาย คธาวุธ อักษร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
647050031-7  นาย กฤตภาส บุญโยธา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
637050035-8  นาย ก่อเกียรติ แร่ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โมเดลการวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ FACTORS AFFECTING ETHICAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS: A MULTI-LEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELLING. 
ชื่อวารสาร MALAYSIAN ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universiti Malaya, 
ISBN/ISSN 2289-4489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 April 2023 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพของชุดเครื่องมือประเมินความเป็นนวัตกรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE QUALITIES OF ASSESSMENT TOOL OF INNOVATOR FOR SENIOR HIGH)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 146-170  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 444-457  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลกระทบการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 2565  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 898-911  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper