2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 22660   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jatuphum Ketchatturat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637050018-8  นาง กิติมา สมวงษา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
637050007-3  นาย ปรีดา นิตยารส  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
637050006-5  นาย กรเก่ง กลิ่นไธสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
635050135-0  พระ สุทธิพงศ์ หาชัย  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050108-3  น.ส. อิสราพร สุขประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050107-5  น.ส. อิสราพร เรียนพิษ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050100-9  น.ส. นันทวรรณ แก้วอำนาจ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050035-4  นาย ธนัท มูลเจริญพร  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
635050034-6  พระมหา กิตตินนท์ รัตนสิงห์สกุล  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
625050152-9  นาย ธนธรณ์ ศรีจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.371/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563  
617050020-9  นาย วรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 11 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627050041-2  นาย จิรวัฒน์ วงษ์คง  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
617050030-6  Mr. PHOUMY CHANTHALANGSY  คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตรการสอน ป.เอก  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โมเดลการวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพของชุดเครื่องมือประเมินความเป็นนวัตกรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (THE QUALITIES OF ASSESSMENT TOOL OF INNOVATOR FOR SENIOR HIGH)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 146-170  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper