2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050018-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง กิติมา สมวงษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. GITIMA SOMVONGSA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 101/2021 on July 30, 2021) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาศูนย์การประเมินสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ของครูภาษาไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT THE ASSESSMENT CENTER FOR THAI LANGUAGE TEACHERS COMPETENCY IN CLASSROOM ASSESSMENT 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2564 ผ่าน / ภาคต้น 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 สิงหาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 547/2565 ลว.5 สิงหาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 30 สิงหาคม 2565 ต้น/2565 Turnitin 17%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2567
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ