2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050023-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล ปลัดพรหม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AUTTAPON PALADPHOM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 29/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 29/2022 on March 1, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบตรวจให้คะแนนออนไลน์แบบสอบอัตนัยการเเก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เชิงคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) eveloping an Online Scoring System Creative Problem Solving Essay Test for Grade 10 - 12 Student in Mathematics 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2564 ผ่าน / ภาคต้น 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.511/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 11 สิงหาคม 2565 15% ภาคต้น 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร