2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050035-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ก่อเกียรติ แร่ทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KORKIAT RAETHONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2565 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 136/2022 on October 3, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) รูปแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) STRATEGIC COMMUNICATION MODEL FOR SCHOOL PRINCIPAL OF UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กันยายน 2565 ต้น/2565 คำสั่ง ศศ.บศ.596/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 กันยายน 2565 ผ่าน S เมื่อต้น/2565 ลว. 23 กันยายน 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ตุลาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.653/2565 ลว. 12 ตุลาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤศจิกายน 2565 ต้น/2565 Turnitin 13%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 พฤษภาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 6 พฤษภาคม 2567 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส