2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637070009-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราพร แข็งขัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHIRAPHORN KHAENGKHAN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 54/2022 on May 10, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยเครื่องสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย การใส่เสื้อถ่วงน้ำหนัก การฝึกสมาธิระยะยาว และการอาศัยอยู่บนที่สูง ต่อตัวแปรทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The effects of whole-body vibration training, weight vest, long-term meditation and altitude living on physiological variables in the elderly 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มกราคม 2564 คำสั่งที่ 162/2564 ลว 29 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 เมษายน 2564 สอบผ่าน ผลการสอบ สัญลักษณ์ S
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2565 คำสั่งที่ 211/2565 ลว 17 มีนาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร คำสั่งที่ 1336/2563 ลว 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. วีระพล แสงอาทิตย์ คำสั่งที่ 143/2564 ลว 27 มกราคม 2564