2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637100003-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปณิตา ธรรมนิธิศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANITA THAMNITHIS
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 8/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะร่วมกับการฝึกหายใจและการออกกำลังกายเพื่อฝึกการทรงตัวต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการทรงตัว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Effect of transcranial direct current stimulation combined with breathing and balance exercise on physical performance in older adults with balance impairment 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 มิถุนายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2564 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 6 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย คำสั่งที่ 172/2563 ลว.15 ธค.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-