2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637210012-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรภัทร จำรัสรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JIRAPUT CHAMRASRAG
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ตุลาคม 2564 ตามประกาศ 93/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบ
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 พฤศจิกายน 2564 (สอบไม่ผ่าน) ตามประกาศ 103/2564 รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ คำสั่งคณะที่ฯ 142/2564 ลว. 17 มิถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-