2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28700   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Ploypailin Kijkasiwat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210065-5  Miss DELVICKA ISMAJA   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำคณะสั่งที่ 40/2564 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564  
635210064-7  Mr. VEPHA SAN  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะฯ ที่ 263/2564 ลว. 8 ตุลาคม 2564  
635210010-0  น.ส. ณัฐณิชา ศิริพจน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 285/2563 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563  
637210012-0  นาย จิรภัทร จำรัสรักษ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ฯ 142/2564 ลว. 17 มิถุนายน 2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625740068-5  นาย ณัฐพนธ์ ศิริสวัสดิ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 17/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625740066-9  นาย ณัฏฐนันท์ กิตติสิริสิทธิ์  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 17/2564 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564  
625210045-0  น.ส. อรชุดา หมื่นแก้ว  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 166/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
625210039-5  น.ส. จุฬาลักษณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 163/2563 ลว.14 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210053-0  นาย ภัทรศักดิ์ ศิริวัจนพร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 123/2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน