2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28700   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Ploypailin Kijkasiwat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210010-0  น.ส. ณัฐณิชา ศิริพจน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 285/2563 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210043-3  น.ส. ณัฐชยา ทองรักษ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 128/2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625210039-5  น.ส. จุฬาลักษณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 163/2563 ลว.14 กรกฎาคม 2563  
625210044-2  นาย วิวรรธน์ ตรงตรานนท์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 170/2563 ลว.15 กรกฎาคม 2563  
625210045-0  น.ส. อรชุดา หมื่นแก้ว  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 166/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
625210040-0  นาย ธฤษณุ พิชญานุรัตน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 180/2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210053-0  นาย ภัทรศักดิ์ ศิริวัจนพร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 123/2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ