2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637220021-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. HAIQIN CAI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. HAIQIN CAI
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 157/2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 157/2021 on December 29, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) กระบวนการถ่ายทอดและคุณค่าทางสุนทรียะ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) GANNAN TEA-PICKING OPERA: TRANSMISSION PROCESS AND AESTHETIC VALUE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2564
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2564 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ธันวาคม 2564 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 มิถุนายน 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 22 กรกฎาคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะฯที่ 186/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 97/2565 วันที่ 20 เมษายน 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Aesthetic Value of Gannan Tea-Picking Opera Music 
ชื่อวารสาร Onomazein 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pontificial Universidad Catolica de Chile 
ISBN/ISSN 0718-5758  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 September 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ