2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637220041-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พัชร หลวงแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHATCHARA LUANGKAEW
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 78/2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 78/2022 on June 9, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาวิธีการอิมโพรไวส์กีตาร์ไฟฟ้า กรณีศึกษาวิธีการบรรเลงกีตาร์ของบีบี คิง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPING A METHOD TO IMPROVISETION AN ELECTRIC GUITAR A CASE STUDY OF B.B. KING'S GUITAR METHOD USING FLIPPED CLASSROOM METHOD. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2564
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2564 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ธันวาคม 2564 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส คำสั่งคณะที่ 162/2564 ลงวันที่ 21 มืถุนายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะที่ 162/2564 ลงวันที่ 21 มืถุนายน 2564