2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 637410002-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดุลย์ เครือแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADOOL KRUEKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 116/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชญาดา สุระวนิชกุล คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 31/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-