2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645020012-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เลิศศักดิ์ ซึมรัมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LERTSAK SUEMRAM
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มิถุนายน 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 312/2565 ลว 6 มิ.ย. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 761/2564 ลว 27 ธันวาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 300/2565 ลว 1 มิ.ย. 65