2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645030024-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เทพประธาน รักวงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEPPRATAN RAKVONG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความหลากหลายทางพันธุกรรม พัฒนาการและพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการเกิดหัวใต้ดินของถั่วพู 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Genetic diversity, development and Inheritance of tuber formation of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus (L). DC.) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มีนาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว 7/7/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน 295/2564 ลว 28/9/2564