2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645030050-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรทิวา ขวัญถาวร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNTHIWA KHWANTHAWORN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทรงพุ่มและการควบคุมวัชพืชเพื่อการผลิตอ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CANOPY DEVELOPMENT AND WEED CONTROL FOR IMPROVING SUGARCANE PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤศจิกายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ณกรณ์ จงรั้งกลาง 29/11/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พัชริน ส่งศรี 14/12/2564