2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040007-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัชชานนท์ ประเสริฐสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATCHARNONT PRASERTSUK
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์การจัดการทางแยกระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ANALYSIS TRAFFIC SIGNAL MANAGEMENT AT INTERSECTION IN KHON KAEN UNIVERSITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 145/2565 ลว.31 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 18 เมษายน 2565 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 2566 คำสั่งคณะฯที่ 670/2566 ลว.17 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 31 ตุลาคม 2566 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล คำสั่งคณะที่ 497/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การวิเคราะห์การจัดการทางแยกระบบสัญญาณไฟจราจรหอพักอินเตอร์ ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2566 ถึง 25 พฤศจิกายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 
สถานที่จัดประชุม หอประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร  จังหวัด/รัฐ สกลนคร 
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue ISBN (e-Book):978-616-278-818-5 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1171  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper