2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040024-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐชุตา ไหลหลั่ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATCHUTA LAILANG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การคัดเลือกมาตรการ Travel demand management (TDM) เบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ควบคุมหรือจำกัดการเดินรถ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SELECTION OF PRELIMINARY TRAVEL DEMAND MANAGEMENT (TDM) MEASURES FOR CONTROL AREA USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 126/2565 ลว.28 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 12 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล คำสั่งคณะที่ 499/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-