2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040050-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิภาวดี ถามูนเลศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WIPAWADEE THAMOONLEST
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินพื้นที่สูญเสียอ้อยเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจไว้ตอของเกษตรกรโดยใช้ภาพถ่าย จากอากาศยานไร้คนขับ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ASSESSMENT OF SUGARCANE MISSING AREA AS RATOONING DECISION SUPPORT FOR FARMERS USING UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) IMAGERY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 141/2565 ลว.30 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 19 เมษายน 2565 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯที่ 523/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-