2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040051-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริรักษ์ ดิษฐเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIRAK DITCHAROEN
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 181/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 181/2022 on December 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การจำแนกความแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CLASSIFICATION MATURITY OF DURIAN USING NEAR INFRARED SPECTROSCOPY TECHNIQUE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 เมษายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 140/2565 ลว.30 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2565 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2566 คำสั่งคณะฯที่ 187/2566 ลว.18 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 1 พฤษภาคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯที่ 530/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improving the non-destructive maturity classification model for durian fruit using near-infrared spectroscopy 
ชื่อวารสาร Artificial Intelligence in Agriculture 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 February 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ