2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040111-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยวัฒน์ โพธิ์งาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAIWAT PHONGAM
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การบริหารจัดการขยะสำหรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษาโครงการศูนย์บริการด้านการแพทย์ชั้นเลิศ จ.ขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) WASTE MANAGEMENT FOR LARGE SCALE OF HOSPITAL CONSTRUCTION PROJECTS TO REDUCE CARBON DIOXIDE EMISSIONS CASE STUDY SRINAGARIND HOSPITAL EXCELLENT MEDICAL CENTER IN KHON KAEN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2566 คำสั่งคณะฯที่ 617/2566 ลว.21 กันยายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 28 ตุลาคม 2566 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร คำสั่งคณะฯที่ 716/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-