2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040119-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สกุลชัย พรหมสร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAKULCHAI PROMSORN
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 123/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) (Pass as in the announcement No. 123/2022 on September 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การหาค่าที่เหมาะสมในการกำหนดตำแหน่งจัดเก็บและปริมาณสั่งซื้อภายใต้อุปสงค์ที่แปรผันตามเวลา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) OPTIMIZING STORAGE ASSIGNMENT AND ORDER QUANTITY UNDER TIME-VARYING DEMAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กรกฎาคม 2565 คำสั่งคณะฯที่ 330/2565 ลว.29 มิถุนายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 20 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 พฤศจิกายน 2565 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 597/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 7 พฤศจิกายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิรวดี อรัญนารถ คำสั่งคณะฯที่ 15/2565 ลว. 19 มกราคม 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อาทิตย์ อภิโชติธนกุล คำสั่งคณะฯที่ 23/2565 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การหาค่าที่ดีที่สุดในการกำหนดตำแหน่งภายใต้อุปสงค์และอุปทานที่แปรผันตามเวลา 
ชื่อวารสาร วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ