2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050023-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฎฐณิชา ไชยคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTANICHA CHAIYAKHAM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ เรื่องการพัฒนาโครงงาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The development of project-based learning environment to enhance computational thinking on the topic of project development for students in grade 4 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.856/2565 ลว. 5 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 10 กุมภาพันธ์ 2566 ปลาย/2565 Turnitin 29%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม