2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050058-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิรมล ศรีพรมมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NIRAMON SRIPROMMA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 150/2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) (Pass as in the announcement No. 150/2022 on November 1, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECTS OF LANGUAGE SKILL AND SPEECH PROFICIENCY PROGRAMS BY PARENTS OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.691/2565 ลว. 26 ตุลาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2565 ปลาย/2565 Turnitin 12 %
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.190/2566 ลว. 11 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 1 พฤษภาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 28 มิถุนายน 2566 เสนอ กก.คณะ สำเร็จการศึกษา 4 ส.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ชนิตา พิมพ์ศรี คำสั่ง บศ.299/2565 ลง 27 มิ.ย. 2565
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาและการพูดโดยผู้ปกครองในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ISBN/ISSN 2392-5787  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ