2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050067-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนชิต วะปะแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANACHIT WAPAKAEW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 106/2564) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนากรอบความคิดสากล (Global Mindset) ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE MODEL FOR IMPROVING GLOBAL MINDSET OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS IN WORLD-CLASS STANDARD SCHOOLS OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE KHON KAEN 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 724/2565 ลว. 8 พฤศจิกายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2565 ต้น/2565 Turntiin 21%
F แจ้งผลสอบ 31 มีนาคม 2566 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.134/2566 ลว. 21 มีนาคม 2566
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2566 เสนอ กก.คณะ อนุมัติสำเร็จ กศ. 12/06/2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ องค์ประกอบกรอบความคิดสากล (Global Mindset) ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 เมษายน 2566 ถึง 28 เมษายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ไทย (สพบท.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายบริหารการศึกษา  
สถานที่จัดประชุม หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue 978-616-93350-2-3 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 468-479  Proceeding Paper Editors/edition/publisher กรอบความคิดสากล ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper