2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050079-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธพงษ์ เกษางาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTTAPONG KESANGAM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (Pass as in the announcement No. 73/2023 on June 1, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครู ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE INSTRUCTIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT MODEL FOR TEACHERS UNDER EDUCATIONAL PROMOTING EFFICIENCY NETWORK OF SPECIAL EDUCATION CENTER NETWORK 9 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.752/2565 ลว. 25 พ.ย. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2565 ต้น/2565 Turnitin 7%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.913/2566 ลว. 20 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 30 ตุลาคม 2566 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2566 ถึง 27 พฤษภาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1531-1539  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper