2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 44103   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Parnpitcha Kanjug 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050079-5  นาย ยุทธพงษ์ เกษางาม  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050078-7  น.ส. ยลรดี ยุทธแสน  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050076-1  น.ส. มณฑกานต์ ภักดีศรี  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050068-0  น.ส. ธนาภรณ์ ไลไธสง  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
635050051-6  นาย ปิยะราษฎร์ ดาสมกุล  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637050038-2  นาย เทพรัตน์ ศรีคราม  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ     
627050045-4  น.ส. พิมสาย อัครพิทยาอำพน  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน