2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 44103   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Parnpitcha Kanjug 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625050056-5  นาย สิทธิศักดิ์ พิบูลรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    เปลี่ยนจาก รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 650931417544  
625050168-4  Miss YEE LAY KYAW  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท ภาคปกติ  เปลี่ยนจาก รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 650931417546  
625050045-0  น.ส. นภัสรัญช์ สุขเสนา  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เปลี่ยนจาก รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 650931417545  
625050060-4  นาย สุระศิลป์ เกษสวนจิต  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 320/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
625050050-7  น.ส. เยาวลักษณ์ ลพพันทอง  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 309/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ