2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 ICEAHE2022 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 กรกฎาคม 2565 
     ถึง 27 กรกฎาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 374-385 
     Editors/edition/publisher คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของระบบนิเวศการเรียนรู้ และ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบของระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 346 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มสองขั้นตอน (Two-stage cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแต่ 0.80 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์สถิติอ้างอิงด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม Mplus ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา มี 6 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) เครือข่ายการเรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ (2) หลักสูตร มี 3 ตัวบ่งชี้ (3) แหล่งเรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ (4) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มี 3 ตัวบ่งชี้ (5) การเรียนรู้แบบผสมผสาน มี 2 ตัวบ่งชี้ และ (6) กลยุทธ์ขององค์กร มี 3 ตัวบ่งชี้ 2) โมเดลองค์ประกอบของระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่า X2 = 123.003, X2 / df = 1.194, P-Value = 0.0872, RMSEA = 0.024, SRMR = 0.022, CFI = 0.995, TLI = 0.994 
ผู้เขียน
635050056-6 น.ส. ศิริลัดดา แก้วเพชร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0