2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635050056-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริลัดดา แก้วเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRILADDA KAEWPETCH
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 30/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 30/2022 on March 15, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) รูปแบบการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE MODEL OF LEARNING ECOSYSTEM DEVELOPMENT FOR PRIMARY SCHOOLS UNDER CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.004/2565 ลว. 7 มกราคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 15 กุมภาพันธ์ 2565 Turnitin 29%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มิถุนายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.172/2565 ลว. 10 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปารย์พิชชา ก้านจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-