2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050081-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรุพงษ์ ขุนโนนเขวา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WARUPONG KHUNNONKHWAO
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 124/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 124/2021 on September 16, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กลไกการพัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามแนวคิด SIPOC MODEL 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MECHANISM FOR DEVELOPING DIGITAL CULTURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE OFFICE OF CHAIYAPHUM PRIMARY EDUCATION AREA 2 BY BASED ON SIPOC MODEL 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 710/2565 ลว. 8 พฤศจิกายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤศจิกายน 2565 16% ภาคต้น 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.132/2566 ลว. 21 มีนาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 3 เมษายน 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 มิถุนายน 2566 กำลังดำเนินการ ขอสำเร็จการศึกษา 4 ส.ค. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้วัฒนธรรมดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 เมษายน 2566 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสินผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 เมษายน 2566 ถึง 28 เมษายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
สถานที่จัดประชุม หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 210-224  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper