2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050116-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) พระมหา สุนทร สุดชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Phramaha SUNTHORN SUTCHA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 160/2023 on October 2, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยใช้การจัดการเรียนรู้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) ในรายวิชา ส16101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE STUDY OF LOGICAL THINKING ABILITY USING ARIYASACCA BASED LEARNING WITH CARD GAME IN THE SUBJECT S16101 SOCIAL STUDIES OF GRADE 6 STUDENTS AT CHUMCHONYODKAENGSONGKRO SCHOOL, KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 492/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 23 สิงหาคม 2565 ต้น/2565 Turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-