2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050118-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุมัติ สุดชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUMAT SUDCHA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยใช้รูปแบบ Socioscientific Issues ร่วมกับเทคนิคการโต้แย้ง ในรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF MORALS REASONING USING SOCIOSCIENTIFIC ISSUE - BASED TEACHING WITH ARGUMENTATION TECHNIQUE IN THE S 33101 SOCIAL STUDIES OF GRADE 12 STUDENTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.509/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 16 สิงหาคม 2565 ต้น/2565 turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-