2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050134-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กมลชนก จ่าภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAMONCHANOK JAPA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การออกแบบสถานการณ์ปัญหาด้วยรูปแบบวิดีทัศน์สําหรับชั้นเรียนแบบผสมผสาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Designing problem situations with video format for Blended Learning Classroom 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มกราคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.852/2565 ลว. 28 ธันวาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 8 กุมภาพันธ์ 2566 ปลาย/2565 Turnitin
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี