2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050231-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชนะชน ประวันนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANACHON PRAWANNA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 143/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 (Pass as in the announcement No. 143/2023 on September 1, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Creativity Thinking and Competency Teamwork Using Creative-Based Learning (CBL) With Social Media of Grade 12 Students. 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 251/2566 ลว. 25 เมษายน 2566
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2566 ปลาย/2565 turnitin 20%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.908/2566 ลว. 20 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 30 ตุลาคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-