2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050235-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทิฆัมพร ตอพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIKAMPORN TORPON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 160/2023 on October 2, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบอาคิตะร่วมกับเทคนิคบันได 6 ขั้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION AND THE ANALYTICAL THINKING ABILITIES OF GRADE 6 STUDENTS USING THE AKITA ACTION WITH THE 6-STEP TECHNIQUE 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.247/2566 ลว. 25 เมษายน 256
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2566 ปลาย/2565 turnitin 24%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.911/2566 ลว. 20 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 30 ตุลาคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-