2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050240-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มนตรี เศษวิสัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MONTREE SETWISAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 160/2023 on October 2, 2023) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับโปรแกรม Coggle 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Learning and Innovation Skill in 21st Century for Grade 6 Students using Problem-Based Learning with Coggle Program 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.244/2566 ลว. 25 เมษายน 256
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2566 ปลาย/2565 turnitin 25%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.906/2566 ลว. 20 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 30 ตุลาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 29 มกราคม 2567 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-