2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050242-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วษิรฏา ภูวรกิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WASIRATA PHUWORAKIJ
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 181/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565) (Pass as in the announcement No. 181/2022 on December 29, 2022) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาสเปนและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Macro Model ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Spanish Speaking and Creative Thinking Abilities for Grade 11 Students Using Macro Model learning management with Social media 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.246/2566 ลว. 25 เมษายน 256
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2566 23% ภาคปลาย 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 ตุลาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.910/2566 ลว. 20 ตุลาคม 2566
F แจ้งผลสอบ 30 ตุลาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 2 มกราคม 2567 รอ บว.37 (อว. .../35 ลว3มค2567)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-