2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050245-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุนิสา สุดเพาะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUNISA SOODPOH
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 176/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 176/2023 on October 31, 2023) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาจีนและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CHINESE SPEAKING ABILITY AND CREATIVE THINKING USING CREATIVITY BASED LEARNING WITH METAVERSE FOR GRADE 11 STUDENTS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.248/2566 ลว. 25 เมษายน 256
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤษภาคม 2566 18% ภาคปลาย 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.942/2566 ลว. 8 พฤศจิกายน 2566
F แจ้งผลสอบ 23 พฤศจิกายน 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 มีนาคม 2567 เสนอ กก.คณะ 26 ก.ค. 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาจีนและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ร่วมกับจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวารสาร ๋Journal of Roi Kaensarn Academi 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 ม.6 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กรกฎาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่ 12 
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ